กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4460
ชื่อเรื่อง: การศึกษารูปแบบการสร้างครอบครัวของผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิชญา ตันติเศรณี
นวลตา อาภาคัพภะกุล
สำนักวิจัยและพัฒนา
คำสำคัญ: ครอบครัว สงขลา;แรงงาน สงขลา;กรรมกร สงขลา;โรงงาน สงขลา
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4460
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
168833.pdf31.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น