กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4442
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อความรู้ของญาติในการดูแลผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุมา จันทวิเศษ
เอมอร แซ่จิว
ภัทราวดี เอื้อพิชญานนท์
รุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์
คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: อัมพาต ผู้ป่วย การดูแล
วันที่เผยแพร่: 2535
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4442
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
title.pdf146.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
151890.pdf21.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น