กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4416
ชื่อเรื่อง: การจัดลำดับความสำคัญโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในภาคใตั
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญชัย ภูมิบ่อพลับ
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
สุวิช ธรรมปาโล
คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: การเฝ้าระวังโรค ไทย (ภาคใต้);โรค การป้องกันและควบคุม ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4416
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen.pdf546.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf16.41 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf150.15 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf1.02 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf71.08 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf436.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf68.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf9.36 kBAdobe PDFดู/เปิด
sum.pdf37.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf18.69 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น