กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4335
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและพัฒนาเตียงกายภาพบำบัดโดยควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ :
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Design and development of electric postural drainage table using computerized control
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์
กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์
สมศรี เธียรมนตรี
สุระพล เธียรมนตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด
คำสำคัญ: เตียง การออกแบบ การควบคุมอัตโนมัติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ฟัสซีลอจิก;ทางเดินหายใจ ผู้ป่วย กายภาพบำบัด
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4335
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:210 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
297424.pdf56.04 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น