กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3956
ชื่อเรื่อง: การหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาปสงขลาด้วยเทคนิคไอโซโทปรังสี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพบูลย์ นวลนิล
เทิดทูน ทองเจิม
ธวัช ชิตตระการ
ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: การตกตะกอน ทะเลสาบสงขลา;การตกตะกอนชายฝั่ง ทะเลสาบสงขลา
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3956
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
149014_pub.pdf7.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น