กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3922
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์ตามแบบจำลองเซลล์เดี่ยวทรงกลมเปลือกสองชั้นโดยวิธีไดอิเล็กโทรฟอเรซิส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of computing program for an investigation of electrical propertes of cells from a spherical double shell model using Dielectrophoresis.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มณีรัตน์ บุญล้ำ
สรวุฒิ บุญถวิล
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
คำสำคัญ: โปรแกรมคอมพิวเตอร์;เซลล์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3922
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
biblio.pdf49.2 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch6.pdf242.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf1.41 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf2.98 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf276.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf40.15 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf120.07 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf16.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf51.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf50.57 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น