กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3901
ชื่อเรื่อง: การศึกษา คุณสมบัติ และกลไกการควบคุมโรคข้าวของ Bacillus subtilis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดวงพร คันธโชติ
วิจิตรา จุติดำรงค์พันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คำสำคัญ: โรคพืช การควบคุมโดยชีววิทยา;แบคทีเรีย;ข้าว โรค การควบคุมโดยวิธีชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2538
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3901
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:328 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
156339.pdf17.14 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น