Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีคณิตา, นิจจรัลกุล; เปรมวดี, โกมลตรี; Faculty of Education (Education Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2550ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนผ่านห้องเรียนเสมือนที่พัฒนา ตามแนวทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู้ เรื่ององค์กรเอื้อการเรียนรู้พรเทพ เมืองแมน; ณัฏฐาพร รัตนคำ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2550ผลของบทเรียนวีดีทัศน์ตามประสงค์ เรื่อง หลักการใช้สื่อการสอนวสันต์ อติศัพท์; ชรินทร์ ทองเสมอ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2550การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้เสียงบรรยายภาษาไทยและเสียงบรรยายสองภาษาพรเทพ เมืองแมน; ชลิตา จันทร์สว่าง; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา