Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 56 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก: กรณีศึกษาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาวิชัย นภาพงศ์; กนกอร รื่นฤทัย; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2552ผลของการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามวสันต์ อติศัพท์; นูรีซาน ดอเลาะ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2552การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม MOODLE วิชาฟุตบอล 2 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาพรเทพ เมืองแมน; รัตนา อนันต์ชื่น; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2551ผลของการเรียนบนเครือข่ายแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิชัย นภาพงศ์; ชไมพร อินทร์แก้ว; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2553การพัฒนาครูประจำการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องห้องเรียนเสมือน : การศึกษาเชิงคุณภาพวสันต์, อติศัพท์; ทัศนีย์, ฤกษ์สโมสร
2555ผลของการเรียนด้วยเว็บเควสท์ หน่วย ปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พรเทพ, เมืองแมน; โนรีนาฏ, ดามาอู; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทีมโดยใช้ชุดการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คณิตา, นิจจรัลกุล; ฮานีดา, เมาะมิง; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1พิชากรณ์, มณีราช; Faculty of Education (Education Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551การพัฒนาบทเรียนบนห้องเรียนเสมือนโดยประยุกต์การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวสันต์, อติศัพท์; สุดาพันธ์, จุลเอียด; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554ผลของการใช้บทเรียนโมดูลเรื่อง ศาสนา ตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คณิตา, นิจจรัลกุล; ซูรียาตี, อัศศอลีฮีน; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา