Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 51 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีภาพประกอบต่างกันต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปรียา ศรีราช; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2544การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กฤษดี พ่วงรอด; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2543การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกฎการอ่านนูนซากินะฮุและตันวีนจารุวัจน์ สองเมือง; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2547การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บุปผา บุตรมณี; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2547การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนธรรมชาติ ทองแดง; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2546การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงบูรณาการระหว่างการฝึกสอนในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณิตา นิจจรัลกุล; วสันต์ อติศัพท์; สุเทพ สันติวรานนท์; มะลิ ศรีชู; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2544การพัฒนาชุดการสอนสำหรับเพื่อนช่วนสอนในการสอนเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิชัย นภาพงศ์; วรียา สุริยันยงค์; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2544การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้นทิพย์มณฑา สดชื่น; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2547รูปแบบการใช้กระดานสนทนาของบทเรียนบนเว็บที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีคณิจตา นิจจรัลกุล; พรรณี แพงทิพย์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2543ผลของวิธีการนำเสนอเนื้อหาแบบอุปนัยและแบบนิรนัย ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6คณิตา นิจจรัลกุล; ธวัชชัย อดิเทพสถิต; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา