Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีเกษตรชัย และหีม; วันชัย ธรรมสัจการ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาเกษตรชัย และหีม; อุทิศ สังขรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทผู้นำมุสลิมในการดูแลเยาวชนตามวิถีอิสลามเพื่อสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรชัย และหีม; ดลมนรรจน์ บากา; ฮัสบุลเลาะ ตาเฮ; สะสือรี วาลี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)