Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.017 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541พฤติกรรมการอ่านและปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้สุจิตรา จรจิตร; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2546ปัญหาในการใช้ภาษาของบุคลากรในองค์กรและความต้องการบุคลากรด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในภาคใต้ของประเทศไทยกุณฑลีย์ ไวทยะวณิช; วันชัย ธรรมสัจการ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; เปรมินทร์ คาระวี; สุจิตรา จรจิตร; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2545พฤติกรรมการใช้สารเสพติด ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบจากการใช้สารเสพติดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคใต้สุจิตรา จรจิตร; วันชัย ธรรมสัจการ; ช่อลดา พันธุเสนา; อมรา ศรีสัจจัง; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศัลยศาสตร์
2552รายงานชุดโครงการวิจัยเรื่องสภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไขของการใช้สารเสพติดในประชากรภาคใต้ช่อลดา พันธุเสนา; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; สุจิตรา จรจิตร; บุญวดี เพชรรัตน์; ศรัณยา บุนนาคร; พิไลรัตน์ ทองอุไร; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2541การศึกษาสภาพและความต้องการในการปรับปรุงการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้สุจิตรา จรจิตร; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2551รำลึกภาพผ่านคำบอกเล่ากองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลารัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; สุจิตรา จรจิตร; ศรีสุพร ช่วงสกุล; กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา