Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลาวันชัย ธรรมสัจการ; เก็ตถวา บุญปราการ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและอาชีพสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์; สุจิตรา รอดสมบุญ; กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม; วันชัย ธรรมสัจการ; นิรัติ อิงพรประสิทธิ์; โชติกา สุขรุจิ; มณฑินี จักรสิรินนท์; ชนิดา ชัยชาติ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555กลยุทธ์การต่อสู้ต่อรองในภาวะความขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลาเก็ตถวา บุญปราการ; วันชัย ธรรมสัจการ; อภิรักษ์ จันทวงศ์; เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์; ปิยะ จอมทอง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาวะของแรงงานครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; บัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2546ปัญหาในการใช้ภาษาของบุคลากรในองค์กรและความต้องการบุคลากรด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในภาคใต้ของประเทศไทยกุณฑลีย์ ไวทยะวณิช; วันชัย ธรรมสัจการ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; เปรมินทร์ คาระวี; สุจิตรา จรจิตร; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2541ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดยาและสารเสพติดของผู้ป่วยในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้วันชัย ธรรมสัจการ; กานดา จันทร์แย้ม; เนตรนภิส จันทวัฒนะ; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2545พฤติกรรมการใช้สารเสพติด ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบจากการใช้สารเสพติดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคใต้สุจิตรา จรจิตร; วันชัย ธรรมสัจการ; ช่อลดา พันธุเสนา; อมรา ศรีสัจจัง; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศัลยศาสตร์
2550แลลึกในการจัดการและการพักอาศัยในหอพัก สู่หนทางแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ณัฎิยา ชูถึง; พลภัทร น้อยพันธ์; ภาสกร สวนเรือง; วันชัย ธรรมสัจการ; ศูนย์วิจัยพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2536สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ความต้องการของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักหรือบ้านเช่าเอกชน ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่วันชัย ธรรมสัจการ; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2546สถานการณ์ด้านแรงงานและความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันชัย ธรรมสัจการ; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา