Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548พฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สุเมธ พรหมอินทร์; นพดล นิ่มสุวรรณ; ธีรวัฒน์ สุริยปราการ; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2549การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอยู่ค่ายพักแรมของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 895-156 การอยู่ค่ายพักแรมนพดล นิ่มสุวรรณ; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552รายงานการวิจัยเรื่องยุทธวิธีการวางทีมและการทำคะแนนในการแข่งขันเซปักตะกร้อ : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35สุเมธ พรหมอินทร์; นพดล นิ่มสุวรรณ; ธีรวัฒน์ สุริยปราการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดรูปกาย ขนาด และองค์ประกอบของร่างกายของนักกีฬากับผลสัมฤทธิ์การแข่งขันของทีมกีฬาซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39นพดล นิ่มสุวรรณ; สุเมธ พรหมอินทร์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561สมรรถภาพทางกาย และพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาว่ายน้ำ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่นพดล นิ่มสุวรรณ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา