Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 41 (Search time: 0.029 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความสามารถทางด้านทักษะ และผลสัมฤทธิ์การแข่งขันของนักกีฬาเซปักตะกร้อในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23สุเมธ พรหมอินทร์; ดารณี กาญจนสุวรรณ; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552รายงานชุดโครงการวิจัยเรื่องสภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไขของการใช้สารเสพติดในประชากรภาคใต้ช่อลดา พันธุเสนา; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; สุจิตรา จรจิตร; บุญวดี เพชรรัตน์; ศรัณยา บุนนาคร; พิไลรัตน์ ทองอุไร; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2552รายงานการวิจัยเรื่องสรรพลี้หวน : การศึกษาในแง่สังคมวิทยาวรรณคดีวีรวัฒน์ อินทรพร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2551โครงการวิจัยภูมิไทยในชุดไทย : ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอัมพร ศรประสิทธิ์; จุรีรัตน์ บัวแก้ว; สุภาพร วุกถ้อง; จิตรา สายสิงห์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2550แลลึกในการจัดการและการพักอาศัยในหอพัก สู่หนทางแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ณัฎิยา ชูถึง; พลภัทร น้อยพันธ์; ภาสกร สวนเรือง; วันชัย ธรรมสัจการ; ศูนย์วิจัยพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2554รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลการแข่งขันกับรูปแบบการเล่นเซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38ธีรวัฒน์ สุริยปราการ; สุเมธ พรหมอินทร์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2550พฤติกรรมการเลือกซื้อยาแก้ไอของผู้บริโภคใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สุนันทา เชื้อชาติ; ศรัณยา บุนนาค; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2555กลยุทธ์การต่อสู้ต่อรองในภาวะความขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลาเก็ตถวา บุญปราการ; วันชัย ธรรมสัจการ; อภิรักษ์ จันทวงศ์; เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์; ปิยะ จอมทอง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีเกษตรชัย และหีม; วันชัย ธรรมสัจการ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552รายงานการวิจัยเรื่องยุทธวิธีการวางทีมและการทำคะแนนในการแข่งขันเซปักตะกร้อ : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35สุเมธ พรหมอินทร์; นพดล นิ่มสุวรรณ; ธีรวัฒน์ สุริยปราการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา