Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554องค์ประกอบของน้ำนมแพะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยพัชรินทร์, ภักดีฉนวน; เนตรนภิส, อ๋องสุวรรณ; สมรักษ์, พันธ์ผล; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2553คุณลักษณะของน้ำนมแพะจากผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พัชรินทร์, ภักดีฉนวน; มนทกานต์, จุฑานันท์; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2560ผลของพีเอชและการแช่แข็งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำนมแพะและการปรับปรุงสมบัติพัชรินทร์ ภักดีฉนวน; ปิ่น จันจุฬา; ใบศรี สร้อยสน; ธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์