Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การทดลองอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำด้วยอัตราความหนาแน่นต่างระดับโชคชัย เหลืองธุวปราณีต; พัน ยี่สิ้น; สมใจ เพชรมะโน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2540การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลากดเหลืองธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2543ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลากดคังธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2547ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบอาหารบางชนิดในอาหารปลานิลแดงเศวต ไชยมงคล; อัตรา ไชยมงคล; กฤษณ์ เตี่ยวประดิษฐ์; วรรณรัตน์ เกิดควน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2548ศักยภาพการเลี้ยงปลาแรดบริเวณชายฝั่งทะเลธำรงค์ อมรสกุล; สุรศักดิ์ กุลลาย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2549ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาแรดธำรงค์ อมรสกุล; สุรศักดิ์ กุลลาย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2543การศึกษาระดับความเค็มที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากดคังธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2542รายงานการวิจัยเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานีซุกรี หะยีสาแม; ธำรงค์ อมรสกุล; อัญชลี กล่ำเพ็ชร; ฮูลวานี สาเรฟ; โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
2549ผลของฟ้าทะลายโจรในอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากของไก่เบตงปิ่น จันจุฬา; ดำรัส ชาตรีวงศ์; วินัย วารี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2544ลักษณะบางประการในระยะวัยอ่อนของลูกปลาบู่ทรายวสันต์ ศรีวัฒนะ; อุไรวรรณ ชำนาญเวช; ธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม