Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ทิศทางและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลที่เป็นไปได้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประณีต ส่งวัฒนา; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; วรวิทย์ บารู; อุมาพร ปุญญโสพรรณ; นิมัสตูรา แว; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2543การรับรู้ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่อการตรวจคัดกรองเลือดผู้ติดเชื้อเอชไอวีสิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์; ศิริจันทร์ แก้วสนิท; ประณีต ส่งวัฒนา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2548สถานภาพความต้องการของผู้เรียนและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลและระบบการดูแลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประณีต ส่งวัฒนา; มนัสวีย์ อดุลยรัตน์; ทัศนีย์ สมสมาน; ปริศนา อัตถาผล; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์