Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบจำลองการผลิตยางพาราเพื่อการดำรงชีพภายใต้ระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กร่วมกับการทำกิจกรรมทางการเกษตรอื่นในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (จังหวัดระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)บัญชา สมบูรณ์สุข; ไชยยะ คงมณี; ปาริฉัตร รุ่งเรืองณัฐกุล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2551ศักยภาพและข้อจำกัดของการผลิตข้าว เพื่อความมั่นคงของชาวนาในจังหวัดปัตตานีสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; โชติมา พรสว่าง; ไชยยะ คงมณี; นพรัตน์ ศักดิ์พันธ์; ปริญญา บัณฑิโต; วิกรม โง้วสุวรรณ; อรอนงค์ ลองพิชัย; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ผลของการปรับปรุงระบบกรีดต่อเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กบัญชา สมบูรณ์สุข; สมยศ ทุ่งหว้า; Benedicte, Chambon; กนกพร ภาชีรัตน์; ไชยยะ คงมณี; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์