Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 131-135 of 135 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2015The economic impact of minimart on traditional shop in Malang city, IndonesiaSirirat Kiatpathomchai; Bayu Adi Kusuma; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2562ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับโยเกิร์ตที่ใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; ติยพร ชูโฉม; คณะเศรษฐศาสตร์ (การจัดการธุรกิจเกษตร)
2562การปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุธัญญา ทองรักษ์; จักรกฤษณ์ กันแสงแก้ว; คณะเศรษฐศาสตร์ (การจัดการธุรกิจเกษตร)
2564การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์คุณภาพด้วยระบบควบคุมแสงอัจฉรา เพ็งหนู; มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; จุฑามาศ แก้วมโน; สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; บุรวิชญ์ ภมรนาค; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ผลของการปรับปรุงระบบกรีดต่อเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กบัญชา สมบูรณ์สุข; สมยศ ทุ่งหว้า; Benedicte, Chambon; กนกพร ภาชีรัตน์; ไชยยะ คงมณี; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์