Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 135 (Search time: 0.02 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2558รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ปรัตถ พรหมมี; อริศรา ร่มเย็น; มีนา โสะเบ็ญอาหลี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบจำลองการผลิตยางพาราเพื่อการดำรงชีพภายใต้ระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กร่วมกับการทำกิจกรรมทางการเกษตรอื่นในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (จังหวัดระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)บัญชา สมบูรณ์สุข; ไชยยะ คงมณี; ปาริฉัตร รุ่งเรืองณัฐกุล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552ศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามแบบคอกของเกษตรกร ในจังหวัดพัทลุงสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ธีรภัทร์ ตงวัฒนากร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สงขลา จำกัด ในอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; นิพนธ์ เตชะรัตนวิบูลย์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตน้ำส้มควันไม้จากขี้เลื่อยเชิงพาณิชย์ในตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; ชัยยุทธ์ อ่อนแก้ว; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; นิลุบล สุวลักษณ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวสารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสปริญญา เฉิดโฉม; งามเพ็ญ ลอยเมฆ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตลำไยนอกฤดูกาล ในตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; อรุณี กายฤทธิ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553สถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; อดิศร คงคิด; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์