Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับสารฆ่าแมลงและการใช้วิธีปฏิบัติเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; จิราพร เพชรรัตน์; ทวีพร บัวทอง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2528ลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกษตรกรที่ยอมรับนวกรรมกับเกษตรกรที่ไม่ยอมรับนวกรรม : ศึกษากรณีการปลูกข้าวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2531ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2539อิทธิพลของโครงสร้างทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่มีต่อการแพร่กระจายและการยอมรับวิธีปฏิบัติในการเลี้ยงแพะเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; สมเกียรติ สายธนู; ภูวดล สาลีเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2544ปฎิกิริยากลุ่ม การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำระหว่างกลุ่มปรับปรุงยางแผ่นและขายยางที่ประสบความสำเร็จกับกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2542การเชื่อมโยงการวิจัยและการส่งเสริม : พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิชาการเกษตรกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและแนวคิดที่มีต่อการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตรเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร