Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 52 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549เจตคติของผู้บริโภคต่อการบริโภคเนื้อหมูสมุนไพร ในเขตจังหวัดสงขลายุทธนา ศิริวัธนนุกูล; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลาสายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; ระวี เจียรวิภา; สมยศ ทุ่งหว้า; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553รายงานการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อ.สะเดา จ.สงขลาศิริจิต ทุ่งหว้า; บัญชา สมบูรณ์สุข; พิษณุ ดำรัตนา; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2543การตัดสินใจในการใช้วิธีการกรีดยางระหว่างวิธีการเจาะต้นยางโดยใช้แก๊สเร่งน้ำยาง กับการใช้มีดกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราชศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; อิบรอเฮม ยีดำ; วีรยุทธ ลาวัณย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552ความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตแกะเพื่อส่งออกไปยังประเทศกาตาร์ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; บัญชา สัจจาพันธ์; อยุทธ์ นิสสภา; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; กรมปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2538การศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานเกษตรในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาแรงงานการกรีดยางพาราและการทำยางแผ่นในสวนยางพาราของเกษตรกรที่พ้นสงเคราะห์จาก สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในอำเภอหาดใหญ่แและอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; อภิญญา จันทร์เจริญ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2546การใช้และความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของเกษตรในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำอภิญญา รัตนไชย; พรพิมล เชื้อดวงผุย; อานนท์ อุปบัลลังก์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2542ความพึงพอใจของบัณฑิตอาสาต่อการดำเนินการในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการเกษตร กรณีศึกษา : บัณฑิตอาสาผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2528การศึกษาระดับความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดภาคใต้จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; ศิริจิต ลิ้มโภคา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2538การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรและระบบชุมชนเกษตร กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาสมยศ ทุ่งหว้า; ศิริจิต ทุ่งหว้า; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร