Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2532ระบบการทำฟาร์ม : ระบบข้าวนาปี-การปลูกผัก-การทำสวนยาง หมู่ที่ 8 ต. บางเหรียง กิ่ง อ. ควนเนียง จังหวัดสงขลาศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; อาแว มะแส; สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2532ระบบการทำฟาร์ม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาระบบ : ข้าว-ยางพารา-ไม้ผล บ้านคลองกั่ว หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาจรวย เพชรรัตน์; รัตนา ตันสกุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2534การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านชีวกายภาพ ด้านเศรษฐกิจสังคมต่อระบบทำการเกษตร และการยอมรับนวัตกรรมการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในและนอกเขตชลประทาน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; ชัยวัฒน์ โพธิพงศา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2531ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2539อิทธิพลของโครงสร้างทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่มีต่อการแพร่กระจายและการยอมรับวิธีปฏิบัติในการเลี้ยงแพะเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; สมเกียรติ สายธนู; ภูวดล สาลีเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2538การศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานเกษตรในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาแรงงานการกรีดยางพาราและการทำยางแผ่นในสวนยางพาราของเกษตรกรที่พ้นสงเคราะห์จาก สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในอำเภอหาดใหญ่แและอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; อภิญญา จันทร์เจริญ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2538การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรและระบบชุมชนเกษตร กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาสมยศ ทุ่งหว้า; ศิริจิต ทุ่งหว้า; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2538ถาวรภาพของระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพารา อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงสมยศ ทุ่งหว้า; ศิริจิต ทุ่งหว้า; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2535ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการทำนา ในระบบสังคมเกษตรกรรมในและนอกเขตชลประทาน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงสมยศ ทุ่งหว้า; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร