Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการสวนลองกองของเกษตรกรในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; มงคล หลิม; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; อำมร อินนุรักษ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2526การศึกษาสภาวะตลาดและการเลี้ยงสัตว์ในชนบท ตำบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลายุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2549เจตคติของผู้บริโภคต่อการบริโภคเนื้อหมูสมุนไพร ในเขตจังหวัดสงขลายุทธนา ศิริวัธนนุกูล; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ
2542ความพึงพอใจของบัณฑิตอาสาต่อการดำเนินการในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการเกษตร กรณีศึกษา : บัณฑิตอาสาผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2526การศึกษาสภาวะตลาดและการเลี้ยงสัตว์ในชนบท ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลายุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร