Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับสารฆ่าแมลงและการใช้วิธีปฏิบัติเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; จิราพร เพชรรัตน์; ทวีพร บัวทอง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2539อิทธิพลของโครงสร้างทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่มีต่อการแพร่กระจายและการยอมรับวิธีปฏิบัติในการเลี้ยงแพะเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; สมเกียรติ สายธนู; ภูวดล สาลีเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2528การศึกษาระดับความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดภาคใต้จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; ศิริจิต ลิ้มโภคา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2526ค่านิยมของเกษตรกรบางตำบลในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มีต่อสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร