Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.01 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ผลกระทบของการทำนากุ้งต่อทรัพยากรดินและการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่นากุ้งเสื่อมโทรมรวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือเพื่อการเพาะปลูกสายัณห์ สดุดี; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; อัจฉรา เพ็งหนู; สมศักดิ์ มณีพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2541การศึกษาสมบัติทางเคมีของตะกอนในทะเลน้อยและทะเลหลวงสุภาพร รักเขียว; สมศักดิ์ มณีพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2544ความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมันชัยรัตน์ นิลนนท์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; วรรณา เลี้ยววาริณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2546การศึกษาแนวทางฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำร้างเพื่อการเกษตรกรรมนิภา หลีระพันธ์; สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์; นฤมล เพชรฤทธิ์; สุชน คชาทอง; ประวิทย์ โตวัฒนะ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2549ความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน : (ระยะที่ 2)ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; ชัยรัตน์ นิลนนท์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
2548การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกองจำเป็น อ่อนทอง; จำเป็น อ่อนทอง; สุรชาติ เพชรแก้ว; มงคล แซ่หลิม; จรัสศรี นวลศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2548โครงการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจชูสิน วรเดช; สุชน คชาทอง; ประวิทย์ โตวัฒนะ; นิภา หลีระพันธ์; กัญจนัสม์ พาพล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์