Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 30 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ผลกระทบของการทำนากุ้งต่อทรัพยากรดินและการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่นากุ้งเสื่อมโทรมรวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือเพื่อการเพาะปลูกสายัณห์ สดุดี; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; อัจฉรา เพ็งหนู; สมศักดิ์ มณีพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2541การศึกษาสมบัติทางเคมีของตะกอนในทะเลน้อยและทะเลหลวงสุภาพร รักเขียว; สมศักดิ์ มณีพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2544ความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมันชัยรัตน์ นิลนนท์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; วรรณา เลี้ยววาริณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2536ลักษณะการแพร่กระจายของความเค็มจากนากุ้งสู่นาข้าวสมศักดิ์ มณีพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราด้วยปฏิกิริยาเฟนตันเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยแคลเซียม-โบรอนลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์; จำเป็น อ่อนทอง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความต้องการธาตุอาหารพืชของต้นมังคุด (Garcinia mangostana L.) ในช่วงการพัฒนาในรอบปีสุรชาติ เพชรแก้ว; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2556รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเลอันดามันในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชาญชัย ธนาวุฒิ; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องสถานะโพแทสเซียมและสมบัติของดินนาร้างและดินดอนที่ใช้ปลูกยางพาราจำเป็น อ่อนทอง; จุฑามาศ แก้วมโน; จักรกฤษณ์ พูนภักดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2556การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่นาร้างธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; ชัยรัตน์ นิลนนท์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2562ความหลากหลายและศักยภาพการเจริญเติบโตของพืชวงศ์ปาล์มภายใต้สภาพแวดล้อมสวนยางพาราในภาคใต้ระวี เจียรวิภา; สุรชาติ เพชรแก้ว; อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์