Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวเสมอใจ ชื่นจิตต์; สุทธิรักษ์ แซ่หลิม; จำเป็น อ่อนทอง; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2548การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกองจำเป็น อ่อนทอง; จำเป็น อ่อนทอง; สุรชาติ เพชรแก้ว; มงคล แซ่หลิม; จรัสศรี นวลศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราด้วยปฏิกิริยาเฟนตันเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยแคลเซียม-โบรอนลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์; จำเป็น อ่อนทอง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องสถานะโพแทสเซียมและสมบัติของดินนาร้างและดินดอนที่ใช้ปลูกยางพาราจำเป็น อ่อนทอง; จุฑามาศ แก้วมโน; จักรกฤษณ์ พูนภักดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ธาตุอาหารในน้ำยางเพื่อประเมินสถานะอาหารในยางพาราจำเป็น อ่อนทอง; อัจฉรา เพ็งหนู; บุญส่ง ไกรศรพรสรร; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์