Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.031 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ผลของโดโลไมต์และคีเซอไรต์ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางเล็กจำเป็น อ่อนทอง; ธนพันธ์ พงษ์ไทย; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2562ความหลากหลายและศักยภาพการเจริญเติบโตของพืชวงศ์ปาล์มภายใต้สภาพแวดล้อมสวนยางพาราในภาคใต้ระวี เจียรวิภา; สุรชาติ เพชรแก้ว; อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2560ผลของปริมาณและสัดส่วนระหว่างธาตุโพแทสเซี่ยมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตของต้นยางเล็กจำเป็น อ่อนทอง; ภัทรานิษฐ์ คงมาก; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2562ผลของรูปแบบการใช้ที่ดินและสภาพภูมิประเทศต่อสมบัติบางประการที่สำคัญทางกายภาพและเคมีของดิน บริเวณลุ่มน้ำทุ่งใหญ่ จังหวัดสงขลาสุรชาติ เพชรแก้ว; อลงกรณ์ ขุนไกร; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2562องค์ประกอบของคาร์บอนอินทรีย์และสมบัติของดินภายใต้พืชร่วมยางพาราที่แตกต่างกันขวัญตา ขาวมี; วสิทธิ์ แซ่เตียว; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2561การร่นระยะเวลาในการเจริญเติบโตและการชักนำการออกดอกของต้นศรีตรังระวี เจียรวิภา; ขวัญตา ขาวมี; อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ