Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 373 (Search time: 0.045 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การศึกษาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอำนวย สิทธิเจริญชัย; คีสิน กุสสลานุภาพ; วัฒนา สุกัณศีล; ประวิทย์ โตวัฒนะ; นงพร สิทธิเจริญชัย; สำนักวิจัยและพัฒนา
2549องค์ประกอบทางเคมีและการย่อยได้ของผลพลอยได้จากปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย : ศึกษาในสัตว์เคี้ยวเอื้องโอภาส พิมพา; ธัญจิรา เทพรัตน์; เบญจมาภรณ์ พิมพา; ทวีศิลป์ จีนด้วง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2545โครงการการติดตามผลการรักษาโรคเฮิร์ชปรุงในภาคใต้ของประเทศไทย : (เปรียบเทียบวิธีผ่าตัดโดยเทคนิค Modified duhamel กับ soave-boley)ศักดา ภัทรภิญโญกุล; ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; อภิรดี แซ่ลิ่ม; สำนักวิจัยและพัฒนา
2544ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์กับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในภาคใต้ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; ถนอมศรี อินทนนท์; อุดม พานทอง; สุรีย์พร กฤษเจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; คณะพยาบาลศาสตร์
2542การสร้างดัชนีวัดระดับความปลอดภัยบนท้องถนนศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; วิวัฒน์ สุทธิวิภากร; คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; ภัทร อัยรักษ์; มณี วิทยานนท์; อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ; หเทิญ ถิ่นธารา; สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; พีระพงศ์ ทีฆสกุล; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; ชาคริต ทองอุไร; สุพัตรา เดวิสัน; จรัญ บุญกาญจน์; อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์; อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; รัชดา มงคลสินธุ์; จรัสศรี สุวลักษณ์; นิรันดร์ สุมาลี; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน; สำนักวิจัยและพัฒนา
2545การศึกษาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำของโครงการป้องกันน้ำท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่ : กรณีศึกษาคลองระบายน้ำสายที่ 1 (ร.1)บุญเรือง มานะสุการ; สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์; กัลยาณี พรพิเนตพงศ์; คณะเศรษฐศาสตร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์
2548การพัฒนามาตรฐานแห่งชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับผลิตบัณฑิตทางการศึกษาวสันต์ อติศัพท์; ฐาปนีย์ ธรรมเมธา; คณิตา นิจจรัลกุล; วิชัย นภาพงศ์; สุมาลี ชัยเจริญ; พรเทพ เมืองแมน; สุวิมล เขี้ยวแก้ว; กรองกาญจน์ อรุณรัตน์; มนตรี ดวงจิโน; คณะศึกษาศาสตร์
2544การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงาอภิรมย์ พรหมจรรยา; ชัยนันท์ ไชยเสน; สุนทร บุญแก้ว; เกศินี ชัยศรี; คมสัน รัชตพันธ์; โครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ
2549ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของงานด้านกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่พัทนัย แก้วแพง; มนตรี แก้วแพง; คณะนิติศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์