Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 81-90 of 373 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; ภัทร อัยรักษ์; มณี วิทยานนท์; อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ; หเทิญ ถิ่นธารา; สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; พีระพงศ์ ทีฆสกุล; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; ชาคริต ทองอุไร; สุพัตรา เดวิสัน; จรัญ บุญกาญจน์; อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์; อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; รัชดา มงคลสินธุ์; จรัสศรี สุวลักษณ์; นิรันดร์ สุมาลี; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน; สำนักวิจัยและพัฒนา
2552แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในภาคใต้ : ปัญหาและทัศนคติของชุมชนและนักท่องเที่ยวพยอม เพชรกล้า; จารุวรรณ ชาป็องทิเยร์; ศิริมา ปุรินทราภิบาล; อดิศา เบญจรัตนานนท์; สมศักดิ์ แก้วนุช; สุภาภรณ์ สุวรรณโอกาส; ปรารถนา กาลเนาวกุล; แววตา สุขนันตพงศ์; มณีรัตน์ โชติกกำธร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2544การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงาอภิรมย์ พรหมจรรยา; ชัยนันท์ ไชยเสน; สุนทร บุญแก้ว; เกศินี ชัยศรี; คมสัน รัชตพันธ์; โครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ
2549ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของงานด้านกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่พัทนัย แก้วแพง; มนตรี แก้วแพง; คณะนิติศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์
2551การยืดอายุและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยแมลงภู่โดยวิธี sous vide ร่วมกับสารประกอบฟอสเฟตพายัพ มาศนิยม; อมมี เบญจมะ; จารุวรรณ มณีศรี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2530ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอภิรัตน์ อิ้มพัฒน์; วรรณี จันทร์สว่าง; คณะพยาบาลศาสตร์
2532การเปรียบเทียบปริมาณสารตัวเร่งที่มีต่ออัตราการวัลคาไนซ์ยางที่อุณหภูมิต่าง ๆพรพรรณ นิธิอุทัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2545การศึกษาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำของโครงการป้องกันน้ำท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่ : กรณีศึกษาคลองระบายน้ำสายที่ 1 (ร.1)บุญเรือง มานะสุการ; สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์; กัลยาณี พรพิเนตพงศ์; คณะเศรษฐศาสตร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์
2548การพัฒนามาตรฐานแห่งชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับผลิตบัณฑิตทางการศึกษาวสันต์ อติศัพท์; ฐาปนีย์ ธรรมเมธา; คณิตา นิจจรัลกุล; วิชัย นภาพงศ์; สุมาลี ชัยเจริญ; พรเทพ เมืองแมน; สุวิมล เขี้ยวแก้ว; กรองกาญจน์ อรุณรัตน์; มนตรี ดวงจิโน; คณะศึกษาศาสตร์
2547รูปแบบการใช้ชีวิต การเสพสารเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่นในภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ