Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 71-80 of 373 (Search time: 0.023 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2522การสกัดน้ำมันตะไครัหอมโดยการกลั่นด้วยไอน้ำขวัญชัย สุวรรณสัมฤทธิ์; กรรณิการ์ สถาปิตานนท์; อัจฉราพร พันธุ์รักส์วงส์; ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ; คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดปัตตานีสนั่น เพ็งเหมือน; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; มารุต ดำชะอม; ปราณี ทองคำ; คณะศึกษาศาสตร์
2542การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการขยายตัวและผลกระทบต่อแหล่งน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาพีระพิทย์ พืชมงคล; นาตยา จึงเจริญธรรม; รัตนา ทองย้อย; สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
2551การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; เรชา ชูสุวรรณ; อ้อมใจ วงษ์มณฑา; คณะศึกษาศาสตร์; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2536การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและเครื่องดื่มจากโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อรุณศรี ลีจีรจำเนียร; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; คณะวิทยาศาสตร์
2549การชักนำให้ต้นกล้ากล้วยไม้หวายเหลืองจันทบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb.f) ออกดอกในหลอดทดลองวิทูล ไชยภักดี; สมพร ประเสริฐส่งสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2551การวัดและการประเมินผลซอฟต์แวร์เชิงคุณภาพ สำหรับซอร์สโค้ดในการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมวศิน เสงี่ยมกุล; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2538การสร้างฐานข้อมูลพืชพิษในประเทศไทยบรรจง วิทยวีรศักดิ์; พวงเพ็ญ ศิริรักษ์; อานุภาพ เลขะกุล; อำนวย สิทธิเจริญชัย; สนั่น ศุภธีรสกุล; ศรีรัตน์ กสิวงศ์; กิตติภูมิ วรฉัตร; สำนักวิจัยและพัฒนา
2548ความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามของเจ้าของกิจการและครัวเรือนไทยมุสลิมศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ
2532การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แบบปรับค่าได้สำหรับชุดอีเล็กโตรโฟเรสิสสุเทพ เหนือคลอง; คณะวิทยาศาสตร์