Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 373 (Search time: 0.052 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและความไม่เสถียรภาพของพื้นที่บนที่สูง จังหวัดพังงา โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; สุชาดา ยงสถิตศักดิ์; อานันต์ คำภีระ; พีระพิทย์ พืชมงคล; สำนักวิจัยและพัฒนา
2541บทบาทของสตรีกับการพัฒนาสังคม กรณีศึกษาที่จังหวัดปัตตานีสุทธิพงศ์ พรหมไพจิตร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2545การใช้มุ้งตาข่ายและสารฆ่าแมลงจากพืชควบคุมแมลงและการลดพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงในถั่วฝักยาวอรัญ งามผ่องใส; สุนทร พิพิธแสงจันทร์; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2541การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( พยาบาลและผดุงครรภ์ ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทัศนีย์ นะแส; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; รัชนี ศุจิจันทรรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์
2540ความต้องการเลือกศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 ใน 14 จังหวัดภาคใต้สุพิตร โอวาทฬารพร; อังคณางค์ วิสิตกุล; จุฑามาศ อินทรปรีชา; คณะพยาบาลศาสตร์
2549พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ผจงศิลป์ เพิงมาก; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต; ฤทัยพร ตรีตรง; อนงค์ ประสาธน์วนกิจ; สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ; อมรา ศรีสัจจัง; ดุษณี สุวรรณวงค์; ประณีต ส่งวัฒนา; บุญวดี เพชรรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์; สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
2550การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติของสารพิโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเบตเป็นฐาน โครงการศุภสโรช หมื่นสิทธิ์; Milne, Steven J.; พรสุดา บ่มไล่; คณะวิทยาศาสตร์
2549การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชนสถานการณ์ปัจจุบันวารุณี ฟองแก้ว; พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น; วงเดือน สุวรรณคีรี; สุชาดา ทวีสิทธิ์; มานพ คณะโต; กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล; ฤาเดช เกิดวิชัย; พิศมัย หอมจำปา; เขมารดี มาสิงห์บุญ; ประณีต ส่งวัฒนา; ผจงศิลป์ เพ็งมาก; วารุณี ฟองแก้ว; คณะพยาบาลศาสตร์
2545ประสิทธิภาพด้านความตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชมนา จักรอารี; พันธ์ ทองชุมนุม; ไกรรัตน์ นิลฉิม; คณะศึกษาศาสตร์
2547โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง "การจัดการสวนไม้ผลให้ปลอดภัยต่อชีวิต (ผู้ผลิตและผู้บริโภค)และสิ่งแวดล้อม"; คณะทรัพยากรธรรมชาติ