Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2536ผลของการใช้ยากระตุ้นต่อปริมาณเนื้อยางในน้ำยางพาราไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; สมพร จันทเดช; อำพล ลักษมีวาณิชย์; อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2532การเปรียบเทียบปริมาณสารตัวเร่งที่มีต่ออัตราการวัลคาไนซ์ยางที่อุณหภูมิต่าง ๆพรพรรณ นิธิอุทัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2532การเปรียบเทียบผลของอัตราเร่งของสารตัวเร่งในกลุ่มกัวนิดีนในการวัลคาไนซ์ยางพรพรรณ นิธิอุทัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2530ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารประกอบไธออลในยางพันธุ์ต่าง ๆจักรี วิจารณ์; วัลลี สุวจิตตานนท์; คณะวิทยาศาสตร์
2538การเร่งความเสถียรเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติสาโรจน์ สำเภาเงิน; บุญธรรม นิธิอุทัย; พรพรรณ นิธิอุทัย; ปรีชา ป้องภัย; นิรันทร์ โนรีวงษ์; ชัยอรุณ วุฒิชาญ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี