Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2542 และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; มาลี หังสพฤกษ์; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
2546ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาลี หังสพฤกษ์; อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
2544ทัศนะและผลการเรียนของนักศึกษาในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฉลวย ชีวกิดาการ; อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; มาลี หังสพฤกษ์; สุพัชรีย์ อังคสุวรรณ; เยาวนารถ อุทยมกุล; อมรา ศรีสัจจัง; ธีรวัฒน์ พูนศิลป์; คมกฤช ชนะศรี; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน