Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 218 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544รายงานการวิจัยการใช้บริการสื่อโสตทัศน์ในฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จินตา พิทักษ์; สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
2539การศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการค้นสารนิเทศ จากฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์โดยอาศัยข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้บริการชูศรี วังศานุวัตร; สมศักดิ์ คงแสง; สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2535?]การวิจัยสำรวจเอกสารการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระหว่าง พ.ศ. 2521-2532)รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ
2541ค่านิยมของหัวหน้างาน : ศึกษาเฉพาะกรณีหัวหน้างานของสำนักงานอธิการบดี และหัวหน้างานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บัณฑิต คงอินทร์; สำนักงานอธิการบดี
2537การวิเคราะห์บริการยืมระหว่างห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ปี 2536รัชนีกร จินตวงศ์; สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
2558คุณภาพการบริการที่คาดหวังและที่รับรู้ของลูกค้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวันดี ชัยวงศ์
2543การยอมรับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเอดส์ของครอบครัวชาวประมงในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างมาลี สบายยิ่ง; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง
2550โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ : กรณีศึกษาอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีจรูญ ตันสูงเนิน; ศิวิภา พฤฒิคณี; ธวัชชัย ทองธรรมชาติ; สุนันท์ อินทแสง; สอรัฐ มากบุญ; วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2549การประเมินการดูแลภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล; กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี; สาธนา ทัดศรี; ธีรเดช อัมพวา; ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์; ศรวัสย์ ศิลาลาย; สุนิษฐา สงวนเชื้อ; ทัศพงศ์ พรหมวิจิตร; สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ; คณะแพทยศาสตร์ หน่วยระบาดวิทยา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2549ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปอดของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; นิยา สออารีย์;