Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539เอนไซม์ไฮดรอกซีเมทิลกลูตาริลโคเอนไซม์ เอ ซินเทส ในน้ำยางพาราและการประยุกต์ใช้วัลลี สุวจิตตานนท์; สุรีย์ พีรภูติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การแสดงออกของยีนต้านเชื้อรา (เบต้า-1, 3-กลูคาเนสและไคติเนส) ในยางพารานันทา เชิงเชาว์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2541กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อน้ำยางในต้นยางพารารพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล; ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล; นพแก้ว เจริญทิพากร; กมลชนก รักเสรี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2530สมบัติและการทำงานของเอนไซม์เมวาโลเนทไคเนสของต้นยางพาราและการทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นยางพารารพีพร โสตถิพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2533การทำงานระดับโมเลกุลของสารเร่งน้ำยางเอททีลีนต่อผลการผลิตยางพารารพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2539อิทธิพลของเอนไซม์ 1,3-เบต้ากลูคาเนสต่อการต้านทานโรคของต้นยางพารานันทา เชิงเชาว์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2555การศึกษาคุณลักษณะของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ซึ่งแยกได้จากเซลล์แขวนลอยยางพาราที่ถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์ซัลเฟตนันทา เชิงเชาว์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2556โคลนนิ่งและการแสดงออกของยีน PR-1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเองของยางพารานันทา เชิงเชาว์; นิอร จิรพงศธรกุล; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2560การผลิตและทำบริสุทธิ์โปรตีน Pathogenesis-Related-1 (PR-1) จากยางพารา (Hevea brasilliensis)นันทา เชิงเชาว์; อุไรวรรณ ขุนจันทร์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2558ผลของไคโตซานต่อระดับของโมเลกุลส่งสัญญาณ (SA, JA และ ABA) และการแสดงออกของ marker genes ในระบบป้องกันตนเองของยางพารานันทา เชิงเชาว์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี