Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากขาวในยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอยุทธ์ นิสสภา; เสมอใจ ชื่นจิตต์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2552ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวเสมอใจ ชื่นจิตต์; สุทธิรักษ์ แซ่หลิม; จำเป็น อ่อนทอง; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2544โรคของลองกองก่อนและหลังเก็บเกี่ยวและแนวทางในการป้องกันกำจัดเสมอใจ ชื่นจิตต์; สุภาพ จันทรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2546การแยกและคัดเลือกเชื้อแอคไทโนมัยซิท เพื่อควบคุม Rhizoctonia solani Kiihn เชื้อราก่อโรคของถั่วหรั่ง (Vigna subterranea (L.) Verdc.)อำไพทิพย์ สุขหอม; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2547ฤทธิ์ต้านราของฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata wall ex nees ต่อรา Phytophthora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนเสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2534โรคต้นแห้งตายของจำปาดะขนุน (Artocarpus sp.)และแนวทางในการป้องกันกำจัดเบื้องต้นเสมอใจ ชื่นจิตต์; มานะ กาญจนมณีเสถียร; วสันณ์ เพชรรัตน์; สุทธิรักษ์ แซ่หลิม; พัลลภา กฤษณีไพบูลย์; บรรหาร วิสมิตะนันท์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2548รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการศึกษาพันธุกรรมของความต้านทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในมะเขือเทศวินิจ เสรีประเสริฐ; เสมอใจ ชื่นจิตต์; จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2541การป้องกันกำจัดโรคต้นแห้งตายของพืชสกุลขนุน (Artocarpus sp.) โดยวิธีบูรณภาพอนุชิต ชินาจริยวงศ์; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2533ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2532 เรื่องโรคต้นแห้งตายของจำปาดะขนุน (Artocarpus integer (Thumb,Merr.) และแนวทางในการป้องกันกำจัดเบื้องต้นมานะ กาญจนมณีเสถียร; วสันณ์ เพชรรัตน์; สุทธิรักษ์ แซ่หลิม; วัลลภา กฤษณีไพบูลย์; บรรหาร วิสมิตะนันท์; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2535การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฉีดยาเข้าลำต้น : แนวทางใหม่ในการป้องกันกำจัดโรคต้นแห้งตายของจำปาดะขนุนเสมอใจ ชื่นจิตต์; อนุชิต ชินาจริยวงศ์; กฤษฎา นิคมรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช