Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2528การศึกษาการเลี้ยงผึ้งในภาคใต้และปัญหาทางชีววิทยาสุรไกร เพิ่มคำ; อนุชิต ชินาจริยวงศ์; สุรพงศ์ สายบุญ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2536การสำรวจและศึกษาชีววิทยาของแมลงวันผลไม้ป่าชายเลนในจังหวัดสงขลาอนุชิต ชินาจริยวงศ์; สุรไกร เพิ่มคำ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2541การป้องกันกำจัดโรคต้นแห้งตายของพืชสกุลขนุน (Artocarpus sp.) โดยวิธีบูรณภาพอนุชิต ชินาจริยวงศ์; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2535การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฉีดยาเข้าลำต้น : แนวทางใหม่ในการป้องกันกำจัดโรคต้นแห้งตายของจำปาดะขนุนเสมอใจ ชื่นจิตต์; อนุชิต ชินาจริยวงศ์; กฤษฎา นิคมรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2526การศึกษาขั้นพื้นฐานของการนำเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดมาใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura fabr) ในเขตเพาะปลูกผัก จังหวัดสงขลาสุรไกร เพิ่มคำ; อนุชิต ชินาจริยวงศ์; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช