Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การตรวจหา Stenotrophomonas maltaphilia ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์; กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์; ณัฐณิชา อิงวิยะ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2556ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเอ็นชัยม์ที่เผาผลาญสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงของยีนส์ในเซลล์ : ความเชื่อมโยงสู่กระบวนการก่อมะเร็งและผลทางคลินิกปารมี ทองสุกใส; ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์; โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; Faculty of Medicine (Otolaryngology Head and Neck Surgery); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
2558ผลของความแปรผันหลากหลายเมธิลินเตตระไฮโดรโฟเลทรีดักเทส C677T และ A1982C ต่อประสิทธิผลและผลข้างเคียงของยาเมโธเทร็กเซทในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ; อโณทัย โภคาธิกรณ์; พรพรต ลิ้มประเสริฐ; ปารมี ทองสุกใส; วัชชัย เชื้อประไพศิลป์; กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์; ปนัดดา โคนันทน์; สุนิสา ไทยจินดา; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา