Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้เพื่อวินิจฉัยมะเร็งช่องปากของคนไทยในภาคใต้วราภรณ์ พรหมวิกร; ปารมี ทองสุกใส; ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์; โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; Faculty of Medicine (Otolaryngology Head and Neck Surgery); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
2556ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเอ็นชัยม์ที่เผาผลาญสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงของยีนส์ในเซลล์ : ความเชื่อมโยงสู่กระบวนการก่อมะเร็งและผลทางคลินิกปารมี ทองสุกใส; ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์; โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; Faculty of Medicine (Otolaryngology Head and Neck Surgery); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
2552โปรแกรมการวิเคราะห์ภาพและนับจำนวนเซลล์พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; สมชัย หลิมศิโรรัตน์; ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา