Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 48 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ผลของการจัดโปรแกรมคลายเครียดในการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนวรรณรัตน์ ศิริพงศ์; คณะแพทยศาสตร์ (อาชีวอนามัย)
2558ท่าทางการทำงานที่เป็นอันตรายและความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างอันเกี่ยวเนื่องจากการทำงานในคนงานโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สีลม แจ่มอุลิตรัตน์; สุวินันท์ ทวีพิริยะจินดา; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2550สภาพการทำงาน สิ่งแวดล้อมในงาน และสุขภาพของแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษาแรงงานโอทอป อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาศิริอร ภัทรพฤกษา; คณะแพทยศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
2548ความรุนแรงที่บุคลากรทางการพยาบาลต้องเผชิญในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง; เฉลิมรัฐ ค้ำชูชาติ; อาชีวอนามัย
2559โครงสร้างองค์ประกอบบรรยากาศความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฐิติวร ชูสง; อับดุลบาซิส ยาโงะ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552ความตระหนักและความพร้อมต่อโครงการอนุรักษ์การได้ยินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีแผนกช่างอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; อาทิตยา จิตจำนงค์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2557การประเมินระดับเสียงและมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงงานโม่หินฐิติวร ชูสง; รัตนาภรณ์ เพ็ชรประพันธ์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2540ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2539โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านโภชนาการสำหรับครูที่สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเขตชนบท จังหวัดสงขลาวิภาดา พฤฒิกิตติ; สวนิต อ่องรุ่งเรือง; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2547ระบบข้อมูลข่าวสารด้านโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน