Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติวิริยะ ทองเรือง; เจริญยุทธ เดชวายุกุล; จิตระดา สุนโท; ยงยุทธ รุกขชาติสุวรรณ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2549การใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ศึกษาผลกระทบของชั้นกาวบางต่อการกระจายความเค้นในเนื้อยางของชิ้นงานแบบต่อชนเจริญยุทธ เดชวายุกุล; วิริยะ ทองเรือง; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2550รายงานวิจัยเรื่องหมอนรองศรีษะจากพอลิยูรีเทนเจลและยางพาราแปรรูปป้องกันแผลกดทับจากการผ่าตัดนลินี โกวิทวนาวงษ์; ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย; เจริญยุทธ เดชวายุกุล; วิฑูร ลีลามานิตย์; Faculty of Medicine (Anesthesiology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
2555รายงานฉบับสมบูรณ์ เท้าเทียมจากยางธรรมชาติวิริยะ ทองเรือง; เจริญยุทธ เดชวายุกุล; เจษฎา วรรณสินธุ์; อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติวิริยะ ทองเรือง; บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช; เจริญยุทธ เดชวายุกุล; สุนทร วงษ์ศิริ; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พัฒนาล้อยางลมเสริมชั้นโฟมยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เจริญยุทธ เดชวายุกุล; วิริยะ ทองเรือง; พิษณุ บุญนวล; วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการปรับลดความร้อนสะสมในล้อยางตันเจริญยุทธ เดชวายุกุล; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล