Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางมิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2556ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาภาวะวิกฤตและภาวะรอพินิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฐานิตา ลอยวิรัตน์; มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2554การตรวจสอบการล้มในผู้สูงอายุโดยตรวจสอบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของจุดศูนย์กลางมวลธเนศ เคารพาพงศ์; มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; วิภาวรรณ ลีลาสำราญ; ภาวินทร์ จาวยญ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; Orthopedic Surgery and Physical Medicine; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2564การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์คุณภาพด้วยระบบควบคุมแสงอัจฉรา เพ็งหนู; มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; จุฑามาศ แก้วมโน; สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; บุรวิชญ์ ภมรนาค; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์