Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การคัดเลือกลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อระบุท่าทางการเคลื่อนไหวของมือชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2536ศึกษาคุณสมบัติความจุไฟฟ้าของน้ำยางธรรมชาติชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2544การพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้ว และยางไหลในผลมังคุดชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; สายัณห์ สดุดี; พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2532ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัต [i.e. อัตโนมัติ] แบบอเนกประสงค์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; สินชัย กมลภิวงศ์; มนตรี กาญจนะเดชะ; ธเนศ เคารพาพงศ์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2535เครื่องควบคุมการไหลของน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; มณเทพ เกียรติวีระสกุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2555การจำแนกท่าทางของตาโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าการกลอกตาพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2555การพัฒนาฐานข้อมูลสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและการลดสัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยการแปลงเวฟเล็ตพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า