กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3384
ชื่อเรื่อง: การฟื้นฟูดินเหมืองแร่ดีบุกร้างเพื่อการเพาะปลูก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Reclamation of post tin-mined land for crop production
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชาญชัย ธนาวุฒิ
พนม อินทฤทธิ์
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ: เหมืองแร่ ไทย;การจัดการดิน
วันที่เผยแพร่: 2537
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3384
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
57923.pdf7.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น