กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3203
ชื่อเรื่อง: การเก็บเกี่ยวและคุณลักษณะของน้ำมันจากรังไข่ อัณฑะ และเครื่องในของปลาโอแถบ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Recovery and characterization of oil from ovaries, testes and viscera of skipjack tuna
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จริยา พรหมนิมิตร
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)
คำสำคัญ: น้ำมันปลา การผลิต;ปลาโอแถบ
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3203
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:850 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
216963.pdf1.01 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น