กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3181
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลระบบข้อมูลกิจกรรมบริการปฐมภูมิของศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Evaluation for information system for primary care for urban health center in Ayuttaya province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สีลม แจ่มอุลิตรัตน์
ปรีชา เจียมพิริยะ
คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข
คำสำคัญ: บริการทางการแพทย์ พระนครศรีอยุธยา;บริการทางการแพทย์ ข้อมูล
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3181
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:649 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
177732.pdf10.32 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น