กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3176
ชื่อเรื่อง: การให้บริการผู้ป่วยเบาหวานในสถานีอนามัยสองห้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Diabetes services at Song-Hong health center, Ayuttaya province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สีลม แจ่มอุลิตรัตน์
อัจฉรา ลำใย
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
คำสำคัญ: เบาหวาน ผู้ป่วย พระนครศรีอยุธยา;บริการทางการแพทย์ พระนครศรีอยุธยา;สถานีอนามัย
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3176
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:649 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
177674.pdf8.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น